Condicions d'ús

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.mifascet.com, (d’ara endavant, Lloc Web) la posseeix: MIFASCET, SLU., proveïda de NIF: B17089699 i inscrita al Registre Mercantil de, i les dades de contacte són:

Adreça: Rambla Xavier Cugat, 43 baixos 17007 Girona. Telèfon d’atenció a l’usuari: 972 69 68 98. Email d’atenció a l’usuari: centredecontrol@mifas.com/p>

II. TÈRMINS I concession_code

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents concession_code (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

MIFASCET, SLU. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment MIFASCET, SLU. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, salvat pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i MIFASCET, SLU., com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc Web.

El Lloc Web de MIFASCET, SLU. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a :

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per MIFASCET, SLU. sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web. Les funcions principals són:
  • Consulta d’informació: Poblacions, horaris, preus, marc legal de les sancions, productes i serveis.
  • Anul·lació de sanció: Introduir el codi que apareix en el tiquet de sanció
  • Compra d’abonament de temporada (per a poblacions específiques)
  • Recuperació de l’últim comprovant.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis extendits per MIFASCET, SLU. per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a MIFASCET, SLU. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en dits formularis, tals com, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

MIFASCET, SLU. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, MIFASCET, SLU. no serà responsable de les opinions vessades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre MIFASCET, SLU. i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de MIFASCET, SLU. no es dirigeix a menors d’edat. MIFASCET, SLU. declina qualsevol responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. MIFASCET, SLU. no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint MIFASCET, SLU. responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

Resolució de controvèrsies relacionades amb el servei

MIFASCET SLU com a operador de serveis associats a zones d’aparcament regulat posa a disposició de l’usuari tres canals per tramitar les incidències relacionades amb el servei o la devolució, si escau, dels imports abonats:
Telèfon d’atenció a l’usuari: 972 69 68 98
WhatsApp Corporatiu: 972 69 68 98
Correu electrònic: centrodecontrol@mifas.com

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MIFASCET, SLU. no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. MIFASCET, SLU. farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i hardware) de l’Usuari. En cap cas MIFASCET, SLU. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

MIFASCET, SLU. tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MIFASCET, SLU. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc dels dades recollits.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament dels dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits a la web MIFASCET és: MIFASCET, SLU., proveïda de NIF: B17089699 i inscrita a: Registre Mercantil de Girona.

Les seves dades de contacte són els següents:

Adreça: Rambla Xavier Cugat, 43 baixos 17007 Girona. Telèfon d’atenció a usuaris: 972 69 68 98 Email d’atenció a usuaris: centrodecontrol@mifas.com

Regist re de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recaptades per MIFASCET, SLU., mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre MIFASCET, SLU. i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest reompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari pels fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a MIFASCET, SLU. són únicament dades identificatives, necessàries per oferir els serveis del propi lloc. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. MIFASCET, SLU. es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptats i gestionats per MIFASCET, SLU. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim reompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de MIFASCET, SLU., així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que se li donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari pels fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini legal establert per a l’objecte del propi lloc web, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers i seran eliminats el més aviat possible una vegada satisfeta la seva funció i passat el termini legal obligatori de conservació.

Dades personals de menors d’edat

Només els majors de 8 anys estan autoritzats a usar els serveis oferts en aquest lloc web.

Secret i seguretat de les dades personals

MIFASCET, SLU. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc dels dades recollits, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a dits dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Sense embargo, a causa que MIFASCET, SLU. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que entrañi un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a dits dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’ una obligació legal o contractual que dita confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre MIFASCET, SLU. i podrà, per tant, exercir front al Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si MIFASCET, SLU. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que MIFASCET, SLU. hagi realitzat o realitzi, així com, entre altra, de la informació disponible sobre l’origen de dits dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ("el dret a l’oblit"): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquests dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de MIFASCET, SLU.
 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió bas ada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-www.mifascet.com", especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què es permeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i firma del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Rambla Xavier Cugat, 43 baixos, 17007 Girona. Correu electrònic: dpd@mifas.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de MIFASCET, SLU., i que per tant no són operats per MIFASCET, SLU. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Aceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

MIFASCET, SLU. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l ’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al tant dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 15 de juny 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Dades financers

Per a l’ús dels serveis oferts en aquest lloc web l’usuari haurà de proporcionar les dades d’un mètode de pagament (targeta de crèdit).

En aquest cas l’usuari serà redirigit a una plataforma externa, Redsys, per garantir l’anonimat de l’usuari. Les dades que l’usuari introdueixi en aquesta plataforma no seran recollits ni guardats de cap forma per MIFASCET, SLU., que només rebrà la confirmació de pagament per part de l’entitat bancària.

Els codis de confirmació sí seran guardats per poder identificar dites operacions pel temps legal marcat.

V. POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies està regulada en un document específic independent del present de document i que pot ser accedit i consultat en el següent enllaç:

https://www.mifascet.com/cookies

VI. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de MIFASCET, SLU. posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objectiu facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

MIFASCET, SLU. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en dits llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MIFASCET, SLU. en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa seus els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

MIFASCET, SLU. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per MIFASCET, SLU. i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, distint, lloc web al Lloc Web de MIFASCET, SLU. haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de MIFASCET, SLU.

No es permet tampoc cap manifestació fals a, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de MIFASCET, SLU., ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de MIFASCET, SLU.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre MIFASCET, SLU. i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de MIFASCET, SLU. dels continguts, serveis i/o activitats oferts en dit lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MIFASCET, SLU. per si mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent-li aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MIFASCET, SLU.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a MIFASCET, SLU. a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MIFASCET, SLU. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i MIFASCET, SLU. es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

16 de gener de 2023